Eix SarriÓ

Eix SarriÓ

El Govern obre el trÓmit per demanar els ajuts a la solvŔncia empresarial per a aut˛noms i empreses afectades per la Covid-19

21 de juny de 2021

 • Des de avui dilluns, i fins el 30 de juny, professionals autònoms i empreses amb deutes i amb un descens del volum d'operacions de més del 30% per als contribuents en règim d'estimació directa, poden demanar telemàticament els ajuts a través del portal Canal Empresa.
 • Per tal d’agilitzar i simplificar el procediment de sol·licitud, els interessats únicament hauran d’omplir i enviar el formulari d’inscripció prèvia. Un cop verificades les dades aportades, el formulari servirà com a sol·licitud, i no caldrà fer cap altre tràmit posterior.
 • En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de presentació, i es valoraran amb els mateixos criteris totes les sol·licituds presentades dins del termini i que compleixin els requisits.
 • Els autònoms que tributin per règim d’estimació objectiva de l’IRPF (sistema de mòduls) rebran fins a 3.000 euros. La resta de sol·licitants, que hauran d’acreditar un descens del volum d’operacions de més del 30%, i deutes de com a mínim de 4.000 euros, poden rebre entre 4.000 i 200.000 euros.
 • La línia, dotada amb 993 milions d’euros, s’adreça a 191 dels sectors d’activitats més afectats per la pandèmia, que representen 189.861 empreses a Catalunya.

Avui dilluns, 21 de juny, a les 9 hores, s'obre el formulari d'inscripció prèvia per accedir als ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial, una línia de 993 milions d’euros adreçada al pagament de deutes de professionals autònoms i empreses afectats per la covid-19.

L'objectiu del formulari és simplificar el procediment, de manera que no caldrà fer cap altre tràmit posterior. Segons el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, la prioritat del Govern és “donar resposta al gran volum de sol·licitants previst i de dades a gestionar” per tal de “fer el procediment de concessió i pagament el més àgil possible”. El tràmit telemàtic d’inscripció prèvia estarà obert fins al 30 de juny a les 15 hores.

En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds. D’aquesta manera, es valoraran amb els mateixos criteris totes les sol·licituds presentades dins del termini indicat i que compleixin els requisits.

Els criteris d’atorgament són resultat del pacte assolit pel Govern i els agents socials en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format per CCOO, UGT, Foment i Pimec. El Govern de la Generalitat ha ampliat els sectors d’activitat que es podran acollir a aquesta línia d’ajuts passant de 95 sectors previstos per la normativa estatal a 191, que sumen un total de 189.861 empreses.

En aquest sentit, Torrent ha destacat que cal continuar “apostant per la concertació social per assolir grans acords de país. És la millor fórmula per aconseguir una sortida de la crisi que ens permeti recuperar i transformar el país sense deixar a ningú enrere”.

Què se subvenciona?

Aquesta línia d’ajuts directes es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament. En concret, es podrà demanar per fer front a deutes i despeses meritades entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que han de procedit de contractes anteriors al 13 de març de 2021. Pel que fa als costos fixes, s’inclouen totes aquelles despeses generades amb independència del nivell de producció durant el període subvencionable indicat.

Els ajuts rebuts han de destinar-se a satisfer els deutes de la declaració responsable que es realitza amb la sol·licitud de preinscripció. Es recorda la importància de declarar correctament les dades de la sol·licitud, ja que la inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de la inscripció prèvia, l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer establertes en l’ordre de preinscripció.

Imports dels ajuts

La línia d'ajuts preveu diferents quanties segons la tipologia de sol·licitant. Les empreses i professionals autònoms que tributin per règim d’estimació objectiva de l’IRPF (sistema de mòduls) podran rebre una subvenció de fins a 3.000 euros. La resta de sol·licitants hauran d’acreditar un descens del volum d’operacions de més del 30%, i deutes de com a mínim 4.000 euros, i poden rebre entre 4.000 i 200.000 euros.

Qui pot demanar l’ajut?

S’hi poden acollir les persones empresàries o professionals (autònoms), empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes que compleixin els següents requisits generals:

a) Exercir l’activitat en un dels 191 sectors d’activitat continguts a l’Annex de l’Ordre ECO/127/2021 (CNAE-2009).
b) Haver exercit alguna d’aquestes activitats el 2019 i 2020, i continuar en actiu.
c) Tenir el domicili fiscal a Catalunya, o establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a l’Estat.
d) Tenir deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, costos fixos incorreguts pendents de pagament i que aquest deute hagi meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixi de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Els professionals autònoms que tributin pel règim d’estimació objectiva (sistema de mòduls) només hauran de complir els requisits generals especificats a l'esmentada Ordre, inclòs el requisit de tenir deutes pendents de pagament.

La resta de sol·licitants (els qui tributin per règim estimació directa en IRPF, Impost de Societats o Atribució de Rendes), a més, hauran d’acreditar:

a) Deutes pendents subvencionables igual o superiors a 4.000 euros.
b) Un descens de més del 30% respecte al 2019 del volum d’operacions anual.


Exclusions

No poden ser beneficiaris dels ajuts els sol·licitants que estiguin en alguna d’aquestes situacions:

 • Els qui tributen pel règim d’estimació directa si el seu volum de deutes és inferior als 4.000 euros o hagin declarat un resultat net negatiu en l’IRPF de 2019 .
 • Els qui tributen per l’Impost sobre Societats o per l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, si la base imposable va resultar negativa.
 • Si han rebut més d’1,8 milions d’euros en ajuts directes (270.000 € per a empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000€ per a les empreses del sector agrícola), o bé més de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos.

Compromisos i obligacions dels beneficiaris

Un cop atorgat l’ajut, les empreses i els professionals autònoms beneficiaris hauran de complir les següents obligacions:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.
 • Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts.
 • Complir els principis ètics i regles de conducta als que s’ha d’adequar l’activitat de les persones beneficiàries.
 • Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.
 • Destinar l'import de l'ajut a pagar deutes declarats.

Procediment per tramitació dels ajuts

1) INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Cal emplenar el formulari electrònic disponible des dilluns 21 a les 9h fins al 30 de juny a les 15h a: canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia. L'ordre de presentació de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència.
2) PUBLICACIÓ DE BASES I DE LA CONVOCATÒRIA. Serviran per concretar els criteris definitius de la concessió dels ajuts. No caldrà fer cap altra petició, la inscripció prèvia ja serveix com a sol·licitud.
3) PUBLICACIÓ D’ATORGAMENTS. Les persones beneficiàries rebran un avís i l’ingrés al compte indicat.
4) JUSTIFICACIÓ. Els beneficiaris han de disposar i custodiar tota la documentació acreditativa, que els podrà ser requerida en la fase de justificació.

Més informació i consultes a: canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

MOTA - DESCANS
SARRIA COPY
Glop Club Esportiu
ESTHETIC BCN
CARS BARCELONA ( CONCESSIONARI OFICIAL MERCEDES-BENZ)
Inveiba
BEIMA BCN
Carregant...
x
X