Eix Sarrià

Eix Sarrià

Nou preu públic per la recollida de residus a Barcelona. 10% dte. per associats a l'Eix

4 de febrer de 2015

El passat 29 de desembre es va publicar al BOPB el nou preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilabes a Municipals 2015.

Estan obligats al pagament tots els titulars d'activitats generadores de residus comercials que utilitzin el servei municipal de recollida d'escombraries.

Els residus generats per l'activitat hauran d'ésser separats obligatòriament en origen amb contenerització específica.

Als socis de l'Eix us gestionem els tràmits perquè pugueu beneficiar-vos d'un 10% de reducció en la liquidació total. (Veure document adjunt)

Qui ha de pagar

Aquest preu públic l'ha de pagar tot titular d'una activitat econòmica al municipi de Barcelona, sigui empresarial o professional, que no tingui contractat un servei de recollida pròpia fet per un transportista inscrit en el registre de transportistes de residus de Catalunya que lliuri les diferents fraccions a gestors autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). Els titulars d'activitats professionals, amb superfície d'activitat igual o inferior a 25 m2, que desenvolupin l'activitat en el domicili on estan empadronats, a títol individual i sense personal depenent, gaudiran d'una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.

El fet que no vingui ningú a buscar-nos la brossa a l'adreça de l'activitat no vol dir que no fem servir el servei municipal. És l'Ajuntament qui posa els contenidors al carrer i qui realitza el transport dels residus dipositats fins a les plantes de tractament.

Aclariment: A Barcelona no s'exigeix la taxa per la recollida domiciliaria d'escombraries d'habitatges. Tanmateix, sí existeix el preu públic de recollida de residus per les persones físiques o jurídiques i entitats, tant públiques com privades, titulars d'activitats econòmiques com els comerços, les oficines, els serveis i els professionals.

Tota activitat econòmica produeix residus, al menys les fraccions mínimes de rebuig (contingut de papereres, bolígrafs gastats, brossa de la neteja diària...), per la qual cosa, si l'interessat no demostra que té una recollida pròpia feta per una empresa privada, el servei li fa l'Ajuntament. L'import a pagar es calcula en funció de l'activitat desenvolupada i la superfície emprada per l'exercici de la mateixa.

Les dades de la superfície i l'epígraf que descriu l'activitat realitzada són les que porten a la classificació de tipus de productor (mínim, petit, mitjà o important). Aquestes dades són les declarades per l'interessat davant l'Agencia Estatal Tributària a efectes del cens d'empresaris, professionals i retenidors o de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu mínim a pagar ho determina l'Ordenança reguladora del Preu públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

Quan una activitat, per la seva naturalesa o especialització, produeix un tipus de residu que requereix obligatòriament d'una recollida i tractament especial (material sanitari, productes químics, etc.) aquests ja no es consideren residus assimilables als municipals.

Com es gestiona

El rebut del preu públic de recollida de residus es confecciona a partir de les dades declarades pel mateix interessat en presentar la preceptiva autoliquidació, en el termini d'un mes a comptar des de l'inici de l'activitat. Si no es presenta l'autoliquidació, l'import es calcularà per estimació de l'Ajuntament a partir de la informació facilitada per l'Agència Estatal Tributària en relació a l'activitat econòmica desenvolupada a Barcelona. En aquest cas, el rebut de l'esmentat preu públic conté les dades declarades per l'interessat a efectes del cens d'empresaris, professionals i retenidors, o de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Com es fa l'autoliquidació

Les empreses, entitats i professionals de la gestió (gestories, assessories,...) hauran de formalitzar l'autoliquidació del preu públic obligatòriament per Internet.

Les persones físiques poden optar per realitzar l'autoliquidació a través d'Internet, o bé personalment a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda.

La quota a pagar en cas d'autoliquidació es calcula des de la data d'inici de la activitat fins al 31 de desembre del mateix any, és a dir, proporcionalment al nombre de dies que manquin per acabar l'any.

Es pot domiciliar el pagament dels anys següents mitjançant el propi tràmit d'autoliquidació, o bé posteriorment a través d'Internet, o del telèfon gratuït 900 226 226. Aquest pagament domiciliat gaudeix d'una bonificació del 2 %.

Agrupació d'activitats

Quan un mateix titular fa diverses activitats en un mateix local (està donat d'alta de diferents epígrafs al mateix lloc) haurà de pagar només un rebut del preu públic de recollida de residus, que es correspondrà amb l'activitat de classificació més alta i la suma dels metres quadrats emprats per cadascuna de les activitats.

Quan hi ha diversos titulars realitzant activitats en un mateix local es pot presentar una sol·licitud d'agrupació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials. A través d'Internet podeu emplenar la sol·licitud de l'agrupació i imprimir el document. Una vegada degudament signat per totes les parts, s'ha de presentar la sol·licitud, juntament amb les fotocòpies dels NIF dels membres agrupats, a qualsevol registre municipal de les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda, o per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda. L'agrupació tindrà efectes pel rebut següent.

Es consideren "Grans generadors" els titulars d'activitats amb superfícies superiors a 500 m2, que generen més de 900l/dia de rebuig i orgànica o més de 900 l/setmana de les fraccions de residus, i per tant no han de practicar l'autoliquidació, sinó realitzar el tràmit "Declaració del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a grans generadors".

Reduccions en el preu públic

Es podrà gaudir de diferents tipus de reducció a l'import del rebut en els següents casos:


  • Activitats de temporada

  • Quan s'acrediti que les fraccions residuals són recollides per empreses privades homologades per l'Ajuntament, o per sistemes de logística inversa.

  • Per programes de col·laboració en el marc de l'Acord Cívic.

  • Els titulars d'establiments que disposin d'un sistema de compactació.

  • Per l'ús del Punt Verd de Mercabarna.

  • Els titulars d'activitats professionals, amb superfície d'activitat igual o inferior a 25 m2, que desenvolupin l'activitat en el domicili on estan empadronats, a títol individual i sense personal depenent, gaudiran d'una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.


Cessament de l'activitat

En el termini d'un mes des del cessament de l'activitat s'ha de presentar la baixa del preu públic.

Abans de fer el tràmit de baixa de residus a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha d'anar a l'Agència Estatal Tributària i donar-se de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors, o de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Les empreses, entitats i professionals de la gestió (gestories, assessories,...) hauran d'iniciar el tràmit de baixa a l'Ajuntament de Barcelona, a través d'Internet on s'ha d'emplenar el formulari i adjuntar obligatòriament la documentació obtinguda a l'Agència Estatal Tributària, que s'enviarà per mitjans telemàtics. Les dades declarades en la sol·licitud i la documentació presentada resten subjectes a comprovació i/o verificació per part de l'administració tributària. Podreu imprimir un justificant de la sol·licitud.

Les persones físiques poden optar per realitzar la baixa a través d'Internet, o bé presentant un escrit a qualsevolregistre municipal de les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda adjuntant la documentació acreditativa.

En el supòsit de baixa, la quota es liquidarà segons els dies que hagin transcorregut fins el dia de la baixa. En aquest cas, si s'ha pagat el rebut anual, s'ha de demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no s'hagi exercit l'activitat.

Variacions

Si es fa un canvi de domicili, i s'ha presentat la variació a l'Agència Estatal Tributària, haurà de comunicar-ho també a l'Ajuntament de Barcelona. Haurà de presentar una instància de sol·licitud de variació juntament a la documentació ja presentada a l'Agencia Estatal tributària, a qualsevol registre municipal de les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Més informació


Font: http://www.bcn.cat/hisenda/ca

Vía: www.botiguesdecatalunya.cat

Els nostres socis

MARIAN ALDA CONSULTORA DE MARY KAY
TRAÇA
RAFFEL PAGES
Depikospardos
Anguè Anguè
FORN SARRIA
MOTA - DESCANS
Carregant...
x
X