Eix Sarrià

Eix Sarrià

Publicació al BOE les modificacions sobre la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit

16 de juliol de 2012

Des de fa varios mesos, com a conseqüència de la situació per la que passa l’economia espanyola, es venen adoptant diverses mesures en l’àmbit tributari amb la finalitat de consolidar les finances públiques i d’aquesta forma corregir el més aviat possible els principals desequilibris que repercuteixen en la mateixa, principalment la reducció del dèficit públic, per, d’aquesta forma, contribuir a la recuperació de la nostra economia.

Amb aquest propòsit,com eloqüentment reflecteixen els seus títols, el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i , mesos més tard, el Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, varen incorporar rellevants mesures en l’ordenament amb incidència als principals impostos del nostre sistema tributari.

No obstant això, l’evolució dels ingressos públics fa precís l’adopció de mesures addicionals que , reforçant aquestes, permetin sentar les bases per una recuperació econòmica estable i duradora, mesures que incideixen, principalment, en l’Impost sobre el Valor Afegit i a l’Impost de Societats, i en menor grau, en l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i als Impostos Especials.

L’assoliment de tals objectius, certament exigents, fa imprescindible la incorporació d’aquestes mesures a l’ordenament de manera immediata, el que justifica la utilització de la figura del Reial Decret-Llei, al concorre els requisits d’extraordinària i urgent necessitat que l’article 86 de la Constitució Espanyola exigeix per al recurs a dit instrument normatiu.

En relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit, la Comissió Europea ha vingut mantenint en diversos informes la necessitat de que Espanya pugi els tipus de gravamen i ampliï la base del tribut, a fi i efecte de buscar l’alineament del nostre amb la de la resta dels socis europeus, on el tipus mitjà de l’impost es situa en una franja compresa entre un 15 i un 25 per cent, davant del tipus mitjà d’Espanya que es situa al 12.2 per cent.

A l’objectiu d’aproximar els tipus de gravamen als aplicats a la Unió Europea, es procedeix a l’elevació dels tipus impositius general i reduït de l’Impost sobre el Valor Afegit, que passen del 18 i 8 per cent al 21 i 10 per cent, respectivament. A resultes d’aquesta modificació, també s’incorpora un canvi als tipus de regim especial de recàrrec d’equivalència, que passen del 4 i 1 per cent al 5,2 i 1,4 per cent, per aquest ordre, i en les compensacions del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, que passen del 10 i 8,5 per cent al 12 i 10,5 per cent, respectivament.

Aquesta pujada de tipus es veu acompanyada amb altres mesures addicionals per les que determinats productes i serveis passen a tributar a un tipus impositiu diferent; tal es el suposat de certs productes i serveis que venien tributant al tipus reduït del 8 per cent i passen a fer-ho al tipus general, com es el cas de les flors i les plantes ornamentals, els serveis mixtes d’hostaleria, l’entrada a teatres, circs i demés espectacles i els serveis prestats per artistes persones físiques, els serveis funeraris, els serveis de perruqueria, els serveis de televisió digital i la adquisició d’obres d’art.

L’aplicació d’aquestes mesures es demoren fins l’1 de setembre, de sort que els diferents agents econòmics concernits per elles puguin disposar de un període mínim per a la seva adaptació, i es veurà acompanyada per una reducció de les cotitzacions socials en 2013 i en 2014.

Accès directe al BOE (pág 50479): Boletín Oficial del Estado, Sábado 14 de julio de 2012.

Els nostres socis

FARMACIA TRINQUET
COOKITECA
COCINA BARCELONA
PAPERERIA NUMA
DOMUSVI BONANOVA
YOGAONE SARRIA
KNA
Carregant...
x
X